Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
ZOSTAŃ PARTNEREM PROPHARMA

Napisz do nas:

  • email:
  • wypełnij formularz kontaktowy

Zadzwoń:

  • TEL: +48 22 266 84 98
  • pon - pt - 08.00-17.00

Adres:

  • ul. Łopuszańska 36,
    02-220 Warszawa

Zapraszamy do współpracy apteki, sklepy zielarsko-medyczne, ekologiczne i inne zajmujące się zdrową żywnością.

Konkurs

Drodzy klienci,
z przyjemnością informujemy, że Konkurs Miód Manuka idealny na zimę został rozstrzygnięty.

Otrzymaliśmy wiele ciekawych wizualizacji, w których widać zaangażowanie i pomysłowe prezentacje Miodów Manuka MGO w Państwa sklepach. Komisja konkursowa po długich dyskusjach zdecydowała nagrodzić następujące wizualizacje:

Apteka VITA-MINKA z Nowego Targu

Apteka Vta-minka

Sklep Metka Deluxe z Lubonia

Sklep Metka Deluxe z Lubonia


Sklep Zielarsko - Medyczny Dobra Natury  Małgorzata Deńca z Miechowa

Sklep Zielarsko - Medyczny Dobra Natury  Małgorzata Deńca z Miechowa

Wyróżnienie:
HeSpo Luiza Nowaczyk z Krotoszyna

 

HeSpo Luiza Nowaczyk z Krotoszyna

Laureatom serdecznie gratulujemy!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!

Nagrody główne, wyróżnienia oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wysłane do 03.03.2020 r.

 

Regulamin konkursu „MIÓD MANUKA IDEALNY NA ZIMĘ”

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz czas trwania konkursu „MIÓD MANUKA IDEALNY NA ZIMĘ” (zwanego dalej „Konkursem”), organizowanego dla klientów hurtowych Propharma na stronie https://hurt.pro-pharma.pl/
1.2. Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000226340, NIP 9512121438, e-mail: hurt@pro-pharma.pl
1.3. Konkurs prowadzony jest na stronie https://hurt.pro-pharma.pl/ i przeznaczony dla Klientów hurtowych Propharma.
1.4. Konkurs trwa od 06.12.2019 r. od godz. 00:00 do 07.02.2020 r. do godz. 23:59.
1.5. Uczestnictwo w Konkursie jest w pełni dobrowolne i nie łączy się z jakimikolwiek opłatami.
1.6. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w postaci sklepu stacjonarnego oferującego odsprzedaż Miodów Manuka MGO.
1.7. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin.
1.8. Uczestnik, przed dokonaniem zgłoszenia konkursowego, powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
1.9. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik wyraża chęć wzięcia udziału w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Zadanie konkursowe
2.1. Zadaniem Uczestnika będzie przygotowanie aranżacji przestrzeni sklepu stacjonarnego Uczestnika, poprzez umieszczenie materiałów marketingowych promujących produkty Manuka MGO, tj. plakatów, naklejek, ekspozytorów, kostek, chorągiewek, degustatorów i innych elementów marketingowych Manuka MGO, w sposób przyciągający uwagę klientów odwiedzających sklep, a następnie wykonanie zdjęcia przygotowanej aranżacji i przesłanie go na adres hurt@pro-pharma.pl
2.2. W zgłoszeniu konkursowym Uczestnik powinien wskazać osobę upoważnioną do odbioru nagrody w imieniu Uczestnika.
2.3. Ocena zgłoszonych zdjęć aranżacji przestrzeni sklepu oraz wybór Laureatów zostaną dokonane przez komisję konkursową, złożoną z przedstawicieli Organizatora
2.4. Laureatami zostaną autorzy trzech najciekawszych aranżacji sklepu Uczestnika z Manuka MGO, przy czym głównym kryterium oceny będzie kreatywność, pomysłowość oraz estetyka w zastosowaniu materiałów marketingowych Manuka MGO, otrzymanych od Organizatora.
2.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie podmiotów niespełniających wymogów określonych w Regulaminie, w tym osób, które będą próbowały w sposób bezprawny, lub sprzeczny z dobrymi obyczajami, wpłynąć na wyniki Konkursu.
2.6. Laureat, co do którego istniały podstawy do wykluczenia z udziału w Konkursie, traci prawo do Nagrody. W tej sytuacji komisja konkursowa zbiera się ponownie i dokonuje wyboru nowego Laureata
3. Nagrody w Konkursie
3.1. Laureaci otrzymają po zestawie produktów Manuka MGO o wartości >600,00 zł brutto
3.2. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3.3. Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie https://hurt.pro-pharma.pl/ oraz na profilu Facebook Propharma oraz dodatkowo zostaną poinformowani przez Organizatora o nagrodzie poprzez email w wiadomości prywatnej, w terminie 10 dni od zakończenia Konkursu.
3.4. Organizator wyśle nagrody Laureatom na własny koszt.
3.5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Organizator nie będzie w stanie skontaktować się z Laureatem, w szczególności nie otrzyma w ciągu 10 dni od poinformowania Laureata o przyznaniu nagrody danych adresowych niezbędnych do jej wysłania, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania nagrody innemu Uczestnikowi.
3.6. Praw i obowiązków związanych z udziałem w Konkursie, w tym prawa do żądania nagrody nie można przenosić na inne osoby.
4. Prawa autorskie
4.1. Z chwilą przekazania Laureatowi nagrody, zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Laureat przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do egzemplarza zdjęcia zgłoszonego w ramach Konkursu – dalej Utwór. Przeniesienie nie jest ograniczone ani terytorialnie ani czasowo.
4.2. Do przeniesienia autorskich praw majątkowych, o którym mowa w pkt. 4.1 powyżej dochodzi na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie początkowej Konkursu, a w szczególności: (i) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; (ii) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utwory, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (iii) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawania i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
4.3. Laureat upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do utworu, w tym do dokonywania jego modyfikacji, do łączenia go z innymi utworami, czy też przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.
4.4. Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie z umieszczonych przez nich w ramach Konkursu odpowiedzi w ramach pól eksploatacji wskazanych powyżej.
4.5. Uczestnik Konkursu, z chwilą zgłoszenia udziału w konkursie, udziela organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Utworu przez czas nieograniczony, na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 4.2 powyżej.
5. Dane osobowe
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w tym pracowników Uczestników) jest Organizator.
5.2. Uczestnik nie będący osobą fizyczną zobowiązuje się przekazać swoim pracownikom zaangażowanym w udział w Konkursie poniższe informacje na temat przekazywania ich danych osobowych przez Organizatora.
5.3. Z wyznaczonym przez Organizatora inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem iodo@pro-pharma.pl
5.4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w Konkursie.
5.5. Dane będą przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Laureatów, zamieszczenia informacji na ich temat, przekazania nagród, rozpoznania ewentualnych reklamacji.
5.6. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Uczestnikowi przysługuje również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
5.7. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), czyli wypełnienie przez Organizatora ciążących na nim prawnych obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem Konkursu, a także art. 6 ust. 1 lit .f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na umożliwieniu Uczestnikom wzięcia udziału w Konkursie, jego rozstrzygnięciu oraz prowadzeniu marketingu przez Organizatora.
5.8. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty wspomagające Organizatora w przeprowadzeniu Konkursu, a także podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi wysyłkowe, informatyczne, księgowe, rachunkowe, prawne, marketingowe.
5.9. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia Konkursu, jego prawidłowego rozliczenia oraz przez czas niezbędny do prawidłowego rozliczenia Konkursu, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń.
5.10. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (do Stanów Zjednoczonych), na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.
5.11. Uczestnikom przysługują dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Jeżeli Organizator przetwarza ich dane osobowe:
  • 5.11.1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
  • 5.11.2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to Uczestnik może zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.
6. Postanowienia końcowe
6.1. Regulamin dostępny jest pod adresem https://hurt.pro-pharma.pl/konkurs
6.2. Zakres uprawnień Uczestników, Laureatów i Organizatora uregulowany jest w niniejszym Regulaminie i oceniany na jego podstawie.
6.3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres hurt@pro-pharma.pl Organizator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
Bestsellery
Sprawdź co najczęściej wybierają inni klienci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl