Zaloguj się
Submit
Nie pamiętasz hasła? Zostań partnerem
ZOSTAŃ PARTNEREM PROPHARMA

Napisz do nas:

 • email:
 • wypełnij formularz kontaktowy

Zadzwoń:

 • TEL: +48 22 266 84 98
 • pon - pt - 08.00-17.00

Adres:

 • ul. Trzcinowa 27,
  02-446 Warszawa

Zapraszamy do współpracy apteki, sklepy zielarsko-medyczne, ekologiczne i inne zajmujące się zdrową żywnością.

Regulamin

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KLIENTAMI HURTOWYMI

Firma Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, NIP: 951-212-14-38, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000226340, kapitał Zakładowy 150.000,00 zł, zwana dalej „Firmą” jest producentem, dystrybutorem i edukatorem w zakresie usług i produktów naturalnych, zdrowych, o udokumentowanych lub znanych właściwościach prozdrowotnych, niskim stopniu przetworzenia i ingerencji chemicznej. Firma dąży do tego, aby jej usługi i produkty pomagały Klientom w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia i samopoczucia. Propharma sp. z o.o. jest zainteresowana współpracą z sieciami handlowymi, stacjonarnymi aptekami, sklepami zielarsko-medycznymi, ekologicznymi i innymi podmiotami zajmującymi się zdrową żywnością, albo taką żywność promującymi. W celu podjęcia współpracy Klient/Partner zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Regulamin współpracy z Klientami hurtowymi. Propharma sp. z o.o. wyraża wolę współpracy długofalowej i partnerskiej z prowadzącymi działalność i sprzedaż stacjonarną, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym Regulaminie. Propharma sp. z o.o. oczekuje od swoich Klientów/Partnerów przekazywania wiarygodnych informacji handlowych, marketingowych, promocyjnych i naukowych, związanych z oferowanymi przez nią produktami oraz wspierania działań firmy. Propharma sp. z o.o. wspiera swoich Klientów Hurtowych /Partnerów poprzez:

 1. dostarczanie najwyższej jakości produktów;
 2. promowanie produktów;
 3. szkolenia dla Klientów i Konsumentów;
 4. wysoką jakość obsługi Klienta;
 5. stabilne i długofalowe działania biznesowe.

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszelkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, korzystających ze Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy dla Klientów Hurtowych, przetwarza dane osobowe przedsiębiorców wpisanych do CEIDG oraz spółek osobowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego pod adresem: https://hurt.pro-pharma.pl/polityka_prywatnosci. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw przysługujących Klientom/Partnerom na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy i należy je stosować.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego na stronie internetowej https://hurt.pro-pharma.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://hurt.pro-pharma.pl przez Firmę.
 2. Kontakt z Firmą odbywa się poprzez:
  a. e-mail: Wyślij do nas e-maila,
  b. infolinię: 22 266 84 98, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy BOK, tj. 8:00-17:00,
  c. drogą tradycyjnej poczty na adres: Propharma sp. z o.o., ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej: https://hurt.pro-pharma.pl/regulamin w sposób umożliwiający w każdej chwili jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.
 4. Treści prezentowane na stronach Sklepu Internetowego, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca podatek VAT), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z umową sprzedaży. Podane ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu realizacji oraz wartości zamówienia.

Dni Robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient/Partner – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin w celu utworzenia Konta lub zawarcia umowy sprzedaży.

Klient hurtowy - podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na: odsprzedaży produktów do konsumenta (sklepy, apteki itp.) lub prowadzeniu sklepów/punktów własnych/franczyzowych, gdzie prowadzona jest odsprzedaż produktów do konsumenta; nabywający produkty w Sklepie Internetowym, telefonicznie w Biurze Obsługi Klienta lub za pośrednictwem Regionalnego Przedstawiciela handlowego na podstawie cennika hurtowego. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia oraz zawierać umowy;

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego;

Sklep Internetowy – strony internetowe, prowadzone przez Sprzedawcę za pośrednictwem których Klient może uzyskać informacje o Towarze oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi;

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego określający zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży oraz zasady postępowania reklamacyjnego;

Sprzedawca/Firma - Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 00000226340, NIP: 951-212-14-38 REGON: 01583285500000 kapitał zakładowy 150.000,00 zł;

Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z opisem przy każdym z nich, które Klient może nabyć w Sklepie Internetowym za zapłatą Ceny. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

BOK – Biuro Obsługi Klienta założone i kierowane przez Sprzedawcę.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a. komputer z dostępem do Internetu,
  b. dostęp do poczty elektronicznej,
  c. przeglądarka Internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript,
 2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
  a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
  b. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
  c. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym;
  d. świadczeniu usługi Newsletter.
 2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Umowa:
  a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu;
  b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
  c. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  d. o świadczenie usługi Newsletter, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu email i/lub numeru telefonu komórkowego z subskrypcji Newsletter lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter albo, w przypadku Newsletteru na numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „NIE” na numer 730611011,
  e. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą, jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.
 4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.
 5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, w tym danych osobowych.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości mailowych lub SMS przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu komórkowego (usługa Newsletter). W celu aktywacji usługi Newsletteru należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej i/lub numeru telefonu komórkowego albo aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Alternatywnie Klient może również zasubskrybować usługę Newsletteru na numer telefonu komórkowego poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „TAK” na numer 730611011 . Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji. Zgoda na otrzymywanie Newsletter nie jest warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach Sklepu Internetowego.
 9. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że komunikat dotyczący danej promocji stanowi inaczej.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Zamówienia są przyjmowane przez:
  a. stronę internetową: www.hurt.pro-pharma.pl, jeśli Klient ma status partnera. W celu uzyskania statusu „partnera” należy kliknąć na stronie www.hurt.pro-pharma.pl ikonkę „zostań partnerem” oraz wypełnić formularz i wysłać go. Po przesłaniu formularza, weryfikacji otrzymanych danych oraz akceptacji współpracy, Sprzedawca skontaktuje się z pretendentem na Partnera w celu przekazania loginu i hasła.
  b. e-mail: Wyślij do nas e-maila ,
  c. infolinię: 22 266 84 98 (opłata zgodnie z Państwa taryfą);
  d. telefonicznie kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta: 801 700 021 lub 22 266 84 98
  e. Regionalnych Przedstawicieli Handlowych Sprzedawcy.
 2. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT uwzględniająca należny na dzień zawarcia umowy podatek VAT.
 3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian, przy czym przy zmianach cen wiążąca jest cena z chwili potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Za pośrednictwem formularza Zamówienia oraz poczty elektronicznej, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni Robocze w godzinach od 8 do 17.
 8. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
  a. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, miejsce siedziby lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres e-mail i numer telefonu.
  b. wykorzystanie danych Klienta, w tym danych osobowych, uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie Internetowym (zakup za pomocą Konta Klienta), w szczególności gdy Klient ma status Partnera lub gdy Klient posiada kartę klienta założoną w BOK.
  c. linię telefoniczną, wiadomość tekstową SMS, wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, obejmując dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, miejsce siedziby lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres e-mail i numer telefonu; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
  d. przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego, obejmującej dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, miejsce siedziby lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres e-mail i numer telefonu, formę dostawy i sposób płatności.
 9. Dane wskazane w pkt. 8 a)-d) są niezbędne do realizacji Zamówienia. Klient składając zamówienie i podając przy tym dane wskazane w pkt. 8 a)-d) wyraża zgodę, w razie wyboru takiej formy dostawy, na ich przekazanie zewnętrznym firmom przewozowym, celem dokonania przewozu.
 10. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia, należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 11. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 12. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu Internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. opisu przedmiotu Zamówienia,
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  d. wybranej metody i terminu płatności,
  e. wybranego sposobu dostawy,
  f. czasu dostawy,
  g. danych kontaktowych Klienta,
  h. danych do wysyłki Zamówienia.
 13. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 14. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem Zamówienia, nie zaś zawarcia umowy.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. W przypadku naliczenia dostępnych lub przysługujących Klientowi rabatów, BOK potwierdza poprawność ich naliczenia przyjęcie i możliwość realizacji Zamówienia w całości. Po potwierdzeniu Zamówienia, kierowane jest ono do realizacji. Wyłącznie potwierdzone przez BOK zamówienia będą realizowane. Potwierdzenie jest skuteczne gdy jest dokonane drogą e-mail i oznacza zawarcie umowy sprzedaży.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do reglamentacji produktów wybranych przez Klienta.
 17. Klienci składający Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  a. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego i jego ilość,
  b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie Sklepu Internetowego;
  c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: firmę, miejsce siedziby lub główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres e-mail i numeru telefonu;
  d. podać dane do wysyłki Zamówienia.
 18. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, wiadomości tekstowej SMS, informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej, na podany podczas zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 19. W przypadku składania Zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, wiadomości SMS umowa zostaje zawarta z chwilą kumulatywnego spełnienia dwóch warunków: a) potwierdzenia przez BOK przyjęcia i realizacji zamówienia w formie wiadomości e-mail na adres Klienta wskazany w zamówieniu oraz b) przesłania przez Klienta, w odpowiedzi na potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia oraz jego warunków przesłanych przez Sprzedawcę, wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.
 20. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 22 266 84 98 (opłata zgodnie z taryfą Klienta) lub e-mailem pod adresem: hurt@pro-pharma.pl w terminie 12 godzin od chwili złożenia zamówienia, jeżeli zamówienie w tym czasie nie zostało zrealizowane lub wysłane. Koszt wycofania zamówienia, o ile powstanie, ponosi Klient. Klient nie może anulować ani wycofać zamówienia, które już zostało wysłane. Informacja dotycząca proponowanego przy zakupie rabatu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w związku z czym rabat może nie zostać przyznany bądź może zostać zmieniony, ze względu na niespełnianie przez Klienta warunków współpracy, o czym Klient zostanie poinformowany przed zrealizowaniem zamówienia przez Sklep Internetowy. W takim wypadku zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie w przypadku wyraźnej akceptacji nowych warunków przez Klienta.
 21. Aktualny status realizacji zamówienia można sprawdzić na stronie Sklepu Internetowego, po zalogowaniu się na swoje konto lub kontaktując się z BOK w celu uzyskania informacji o statusie przesyłki lub numeru listu nadawczego/przewozowego i nazwy przewoźnika.
 22. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 23. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn od niego niezależnych oraz stanowiących przypadek „siły wyższej” w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane faktycznie przez osoby trzecie wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Klienta. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa jest dowód sprzedaży (faktura VAT) wystawiony przez Sprzedawcę i dostarczony Klientowi wraz z zamówionym towarem.

VI. Dostawa

 1. Klient zostanie poinformowany o możliwych sposobach dostawy poprzez formularz Zamówienia.
 2. W ten sam sposób Sprzedawca informuje o kosztach dostawy, o ile mają zastosowanie. Koszty dostawy ponosi Klient. Szczegółowa wysokość kosztów dostawy dostępna jest na stronie internetowej: https://hurt.pro-pharma.pl/platnosci-i-dostawa.
 3. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia.
 4. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 5. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  a. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  b. za pośrednictwem operatora pocztowego,
  c. odbiór osobisty w magazynie Sprzedawcy, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą, daty i godziny odbioru.
 6. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy, co Klient akceptuje.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
  a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, z zastrzeżeniem pkt. 6 w rozdziale VI Dostawa);
  b. przed obiorem osobistym – przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy na podstawie faktury proforma. Obiór możliwy po zaksięgowaniu wpłaty lub potwierdzenia jej dokonania. Odbiór z magazynu Sprzedawcy po uprzednim ustaleniu takiej możliwości ze Sprzedawcą, ze wskazaniem, daty i godziny odbioru.
  c. gotówką za pobraniem, płatność dokonywana jest u dostawcy w chwili dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
 3. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur, podpis Klienta - jako nabywcy Produktu - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient otrzymuje oryginał faktury, która jest przesyłana wraz z zamówionym Towarem. W przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego Klienta, domniemywać się będzie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego Klienta, jako przedsiębiorcę.
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Niemniej za każdym razem papierowa wersja faktury VAT jest załączana do przesyłki, zawierającej zamówione produkty.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów. Zwroty Towarów.

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania Produktów bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Partner/Klient zobowiązany jest do dokonania wstępnego badania Towaru objętego Zamówieniem w zakresie ilości i jakości w momencie jego odbioru (wstępne badanie produktu). Wszelkie wady techniczne produktu lub uszkodzenia, w tym uszkodzenia opakowania zbiorczego, powstałe podczas dostawy, powinny być niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy lub podmiotowi doręczającemu.
 3. Po zakończeniu wstępnego badania, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do przyjmowania reklamacji Partnera/Klienta, a przede wszystkim nie będzie odpowiedzialny za braki ilościowe lub jakościowe produktów, które mogły zostać z łatwością dostrzeżone podczas wstępnego badania Towaru.
 4. Po ujawnieniu się wady produktu w późniejszym czasie niż podczas wstępnego badania, Partner/Klient zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia Sprzedawcy wszelkich wykrytych wad produktów wraz z ich opisem, przesyłając przy tym dobrej jakości zdjęcie/zdjęcia. Sprzedawca zastrzega możliwość poproszenia Klienta o dosłanie większej ilości lub lepszej jakości zdjęć.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest pozostawanie Towaru w stanie kompletnym i niepogorszonym z uwzględnieniem oryginalnego opakowania. Zwrotowi nie podlegają koszty przygotowania, dostarczenia i wysyłki.
 6. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres PROPHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, lub adres e-mail: Wyślij do nas e-maila .
 7. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia oraz towaru.
 9. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 10. Firma nie będzie zobowiązana do uznania reklamacji Partnera/Klienta w przypadku, gdyby dotyczyła ona produktów:
  a. których okres przydatności do spożycia minął,
  b. przechowywanych przez Klienta/Partnera w niewłaściwych dla tego produktu warunkach;
  c. posiadających jakiekolwiek braki ilościowe lub jakościowe albo uszkodzonych na skutek przyczyn leżących po stronie Klienta/Partnera, w tym uszkodzone opakowania zbiorcze lub jednostkowe.
 11. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne Towary według jego wyboru.
 13. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedawca zwraca po otrzymaniu przesyłki, ale wyłącznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.
 14. Towary dostępne w Sklepie Internetowym objęte są gwarancją producenta, o ile na dany Towar jest udzielana gwarancja przez producenta. Sprzedawca nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 15. Zwroty należy zgłaszać:
  a. maksymalnie 3 miesiące przed upływem terminu przydatności - produkty z datą przydatności większą niż 6 miesięcy;
  b. maksymalnie 1 miesiąc przed upływem terminu przydatności - produkty z datą przydatności mniejszą niż 6 miesięcy.
 16. Zwroty dokonane bez poszanowania terminów przydatności z pkt. 15 powyżej oraz dotyczące Towaru o naruszonym opakowaniu zbiorczym lub jednostkowym albo Towaru noszącego ślady użytkowania, nie będą przyjmowane.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: PROPHARMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa lub poprzez elektroniczną skrzynkę pocztową Firmy: hurt@pro-pharma.pl,
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoją Firmę, adres do korespondencji, nr telefonu, adres email, rodzaj i opis zaistniałego problemu oraz numer dokumentu potwierdzającego sprzedaż.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa.
 2. Kontakt z osobą realizującą w Propharma sp. z o.o. zadania inspektora danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@pro-pharma.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor danych osobowych”.
 3. Dane osobowe zbierane są w celu:
  a. realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),
  b. marketingu bezpośredniego administratora,
  c. dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia.
 4. W celu realizacji zamówienia, dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi związane z realizacją zamówienia, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, wystawiania i dostarczania faktur, badań jakości obsługi związanych z realizacją zamówienia oraz jakości oferowanych produktów i usług.
 5. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego będą przechowywane:
  a. dla celu wskazanego w pkt 3a – bezterminowo, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej;
  b. dla celów wskazanych w pkt 3b – do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,
  c. dla celów wskazanych w pkt 3c – do czasu zaspokojenia roszczeń.
 6. Klientom Sklepu Internetowego przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 7. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody przysługuje w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Klientowi Sklepu Internetowego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Klient Sklepu Internetowego jest zobowiązany do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji Zamówienia. 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Sprzedawcy, podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta.
 11. Dane osobowe Klienta Sklepu Internetowego będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie osobistych preferencji Klienta, przy czym Klientowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.
 12. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
  a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
  b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
  c. w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 13. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, można kontaktować się ze Sprzedawcą poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy.
 14. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 15. Sprzedawca odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  a. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  b. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  c. Certyfikat SSL.

XI Postanowienia dotyczące odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący osobą fizyczną, która zawierała umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie, bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Klienta, prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku:
  a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego indywidualizowanych potrzeb;
  d) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  h) umowy, w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klienta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  i) umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  k) świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  l) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły nawzajem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy, tj.: Propharma sp. o.o., ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa (z informacją Zwrot zakupu internetowego Propharma sp. z o.o.). Prosimy o nieodsyłanie rzeczy do paczkomatów bądź na inny adres niż wskazany powyżej.
 7. Większość towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Klienta z żadnym kosztem.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem,
  b. zmian sposobów dostawy lub płatności,
  c. modyfikacji ścieżki zakupowej,
  d. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych;
  e. zmiany w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności w postaci zmian jej profilu, zmian zakresu asortymentu Towarów i możliwości ich pozyskiwania, wprowadzania nowych usług lub udogodnień (w tym związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów).
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Klientów, na podane przez nich adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Klientów na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Klient, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług na zasadach wskazanych w Regulaminie. Jeżeli Klient nie wypowie umowy o świadczenie usług przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Klienta z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.
 3. Sprzedawca informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient:
  a. Cookies,
  b. Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.
 4. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę informacji o bezprawnym charakterze treści umieszczanych na stronach Sklepu Internetowego, Sprzedawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Zabronione są wszelkie czynności, które w szczególności:
  a. destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu Internetowego, jego zawartości lub korzystanie z nich;
  b. mające na celu publikowanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  c. mające na celu korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów;
 6. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  a. Klient korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia Regulaminu;
  b. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.
   Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego treść.
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych tj. w szczególności na przesyłanie informacji handlowej o promocjach, rabatach, gratisach, produktach i usługach oferowanych przez Sprzedawcę, drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej, telefonicznie lub poprzez inne telekomunikacyjne urządzenia końcowe, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonywania usług proponowanych przez Sprzedawcę w IV Rozdziale Regulaminu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Załączniki

Bestsellery
Sprawdź co najczęściej wybierają inni klienci
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl